Стручни тимови

Стручни тимови и већа и планови њихових активности

План рада тима за програмирање, планирање и извештавање

План рада тима настава и учење

План рада тима постигнућа ученика

План рада тима подршка ученицима

План рада тима ЕТОС

План рада тима за организацију рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

План рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и забрану дискриминације у установи

План рада тима за инклузивно образовање и подршку ученицима

План рада тимова за стручно усавршавање запослених

План рада тима за израду Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о раду школе

План рада тима за израду Школског програма

План рада тима за израду ШРП-а

План рада тима за спровођење културних и јавних делатности

План рада тима за израду распореда часова, дежурства и распоред просторија

План рада тима за израду школског сајта

План рада тима за заштиту животне средине и организацију спортских такмичења

План рада тима за израду плана и програма за екскурзију ученика и наставе у природи

План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво

План рада тима за маркетинг школе

План рада тима за пројектно планирање

План рада тима за вођење и праћење рада ученичких организација, професионалне оријентације и са родитељима

План рада тима за реализацију наставе на даљину